Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2018

goncka
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasoviolently soviolently
goncka
Nie ma Cię, ale biorę Cię pod uwagę. Cały czas.

— On
Reposted fromtake-care take-care vianonecares nonecares
goncka
1043 ea7f 500
Reposted fromkotowate kotowate vianonecares nonecares
goncka
8159 0894 500
Reposted frompszpsz pszpsz vialenifca lenifca
goncka
6206 2dc2 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialenifca lenifca
goncka
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss viadygoty dygoty
goncka
Zraniliśmy sobie dusze na wieki, tak widać było trzeba.
— F.Dostojewski 'Bracia Karamazow'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway vialenifca lenifca
4447 2cf7 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viairmelin irmelin
goncka
3110 23c1
Reposted fromimradioactive imradioactive viairmelin irmelin
goncka
goncka
7040 bed0
Reposted fromnalezycie nalezycie viairmelin irmelin
goncka
9028 ac51
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

October 21 2018

goncka
1030 82a6
Reposted fromkarahippie karahippie vialekkaprzesada lekkaprzesada
goncka
8366 7b97
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viastrzepy strzepy
goncka
goncka
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
Reposted frompsilocybemermaid psilocybemermaid viakamyk95 kamyk95
goncka
2109 27a6
Reposted fromTenSigis TenSigis viaNocephya Nocephya
7275 f116 500
Reposted fromamatore amatore viasoadysta soadysta
2024 19f1 500
Reposted frombrumous brumous viakamyk95 kamyk95
goncka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl