Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2018

6592 0be1
Reposted fromerial erial vianikotyna nikotyna
goncka
4447 6123 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadesperateee desperateee
goncka
7928 53b4 500
Reposted fromrenirene renirene via000monnnn066 000monnnn066
goncka
goncka
Kobiety znoszą to o wiele gorzej, może dlatego, że w dzieciństwie, składa im się znacznie większe obietnice szczęścia niż mężczyznom.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viadesperateee desperateee
goncka
8006 6acc 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viastepywilcze stepywilcze
goncka
Bądź. Wszystko inne boli. 
— Ochocki, Vithren, "Nietu", "Łuny twojego uśmiechu"
Reposted fromvith vith viaiammistake iammistake
goncka
4866 9a2b
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viadesperateee desperateee
goncka
Jeśli jakaś kobieta jest w stanie odebrać mi mojego mężczyznę to ja go nie chcę.
Reposted fromxalchemic xalchemic viadesperateee desperateee
goncka
goncka
goncka
Czekanie to dziwny okres, powoduje ogromne i nieusuwalne zniszczenia, nawet jeżeli umie się czekać.
— Grażyna Jagielska - Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viapomruki pomruki
goncka
9720 7351 500
goncka
2200 ba3c 500
Reposted fromstormymind stormymind viadesperateee desperateee
goncka
8470 a045 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaspontaneous spontaneous
goncka
6213 e80c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaMartwa13 Martwa13
goncka
-Zwykle trudno opowiedzieć o tym, o czym naprawdę chce się opowiedzieć. Nie uważasz?
— H. Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromsalato salato viajeszczenie jeszczenie
6982 f2e0
Reposted fromamatore amatore viaMartwa13 Martwa13
goncka
9286 325d
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaMartwa13 Martwa13
goncka
3429 c548 500
Reposted fromanko25 anko25 viapomruki pomruki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl