Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2014

goncka
6673 31ac
Reposted fromhavingdreams havingdreams viaSchuyler Schuyler
goncka
Reposted fromlivela livela viajelnk jelnk
goncka
1647 f1af
Reposted fromsfeter sfeter viaSchuyler Schuyler
Zdmuchnęła mnie ta jesień całkiem
— J. Harasymowicz  (via plastikowe)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viasoeasy soeasy
goncka
Z roku na rok listopad jest jeszcze gorszy. Bardziej pusty i bardziej nie do zniesienia.
— Villain94
Reposted fromeXYZ eXYZ viasoeasy soeasy
goncka
Do Ciebie. Do Twojego łóżka. W Twoje ramiona.
— tak bardzo
Reposted fromniezwyykla niezwyykla viaproncrelles proncrelles
goncka
Izolacja jest sposobem na poznanie siebie.
— Franz Kafka
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaoversensitive oversensitive
goncka
4900 63ea 500
Reposted fromShini Shini viaproncrelles proncrelles
6888 5fe6 500

rosalarian:

Goddamn that’s smooth.

Reposted fromrorqualmaru rorqualmaru viabadpotato badpotato
4122 b3b3
Reposted fromgoniewicz goniewicz viabadpotato badpotato
goncka
4576 7f46
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viabadpotato badpotato
goncka
8984 fbe4
Reposted fromraksha raksha viaalluring alluring
goncka
0526 84e6
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaalluring alluring
goncka
8597 cc04
Reposted frommaking-love making-love viaalluring alluring
goncka
9645 1107
Reposted frombananowyczipsxD bananowyczipsxD viaalluring alluring
goncka
7757 8652
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaalluring alluring
goncka
Reposted frommayamar mayamar viaalluring alluring
goncka
6871 958f

Czasem zależy Nam na kimś i lubimy spędzać z Nim czas, ale to nie wystarcza, żeby być razem.


Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaTomred97 Tomred97
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl