Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2019

goncka
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viasilkydreams silkydreams
goncka
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward viasilkydreams silkydreams
goncka
0890 51d2 500
Reposted fromabsurdalna absurdalna viamadda madda
goncka
3852 c6e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaover-land over-land
goncka
3321 0d75 500
Żulczyk!
goncka
1153 bb5e 500
Reposted fromsoftboi softboi viaintotheblack intotheblack
goncka
— Caroline, "The vampire diaries"
Reposted fromzapiski zapiski vialiliowadusza liliowadusza
goncka
Tylko kobiety potrafią mówić głosem, w którym ból rozsadza każde słowo.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate vialiliowadusza liliowadusza
goncka
goncka
Nasza głowa potrafi wyprodukować znacznie więcej piekła niż najgorsza rzeczywistość.
— Jacek Santorski
Reposted fromfindmyway findmyway vialiliowadusza liliowadusza

October 22 2018

goncka
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasoviolently soviolently
goncka
Nie ma Cię, ale biorę Cię pod uwagę. Cały czas.

— On
Reposted fromtake-care take-care vianonecares nonecares
goncka
1043 ea7f 500
Reposted fromkotowate kotowate vianonecares nonecares
goncka
8159 0894 500
Reposted frompszpsz pszpsz vialenifca lenifca
goncka
6206 2dc2 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialenifca lenifca
goncka
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss viadygoty dygoty
goncka
Zraniliśmy sobie dusze na wieki, tak widać było trzeba.
— F.Dostojewski 'Bracia Karamazow'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway vialenifca lenifca
4447 2cf7 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viairmelin irmelin
goncka
3110 23c1
Reposted fromimradioactive imradioactive viairmelin irmelin
goncka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl